หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า 1 เต เหยียด ตี่ 2 งี อี งี่ 3 แซะ ปัว ซุ้ม 4 ออ เปล อ่อ 5 ง่า ปฺยา งา 6 เข๊าะ จุ๊ โก่ 7 สื่อ เสี่ย สิ 8 ฮี เหียด เหยะ 9 กว้อ ดั่ว เหงย 10 เต ชี เจียบ เช้ 11 เตชี เต เจียบ […]

หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า จอบ จี้โกะ พอง แจ่มา มีด อ้าทอ จุ มีแช้ เสียม โถ๊ะเป่ ชิว เกิ่งแช๊ เคียว เหยอะตู่ หยุ กั๊ดแบ่ว แหย่โกะ คราด กะสุ ย๊าบ แยะก๊ะ ค้อน ต๊อหม่ะ โป้ว แตผู่ เลื่อย เลอตู่เว เหยียว แยมา ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า เสื้อ อ้าโปะ ลุย แบ่ฮือ เสื้อแขนสั้น อ้าโปะ ตีตอย ลุยหมวยนั้ง แบ่ฮือล่ะแจ เสื้อแขนยาว อ้าโปะหล่ะตีหยื่อ ลุยหมวยด๊าว แบ่ฮือยอเมื่อ เสื้อกันหนาว อ้าโปะแหล่ ลุยหมวยเสี้ยว ยอทอแพ่ฮือ กางเกง ห่าทอ โหวฺ ล่ะดี กางเกงขายาว ห่าทอ หยื่อ โหวฺ ด๊าว ล่ะดียอมื่อ กางเกงขาสั้น ห่าทอ แนะ โหวฺ นั๊ง ล่ะดียอยุม ผ้าถุง แทดู จุ่น ล่ะหะ เข็มขัด ห่าปี่ โหวฺฮาง หยื่อโต๊ หมวก โอ้จื่อ หมั่ว อุโก๊ะ […]

หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ชีวิต อาซา แหม่ง ม๊ะ โด๊ะ ความรัก หะ เผ๊าะ เว ฮั้ม มอก ความสามัคคี จ่อดะห่อดะเว ต๋ง เฮี้ยว วานาซึ ความคาดหวัง ดอหล่ออ่า เว หมั๋งก๋า ไฟ โนทุม ความสะดวก เตซา จ่อซาเว คู๋ เยียม ยอ ซ๊ะ ห่วงใย ดอ คี่ เว จ่าวเม่ย หนู่ ม๊อะ การให้ ปี เว ปุน ปิ แหน่ะ การตอบรับ เกาะโก๊ะเพอหล่ะ เยีย […]

หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า นั่ง มื่อ เว จ๋วย นือ ยืน ฮู้ เว โซ้ว ย่อ นอน หยึ เว ป๋วย ยู่ กิน จาเว หยั่น จ่า เดิน จู๊วฺ เว หยั่งฺ เช่อ วิ่ง ฮื่อ เว ถิว แซ้ กระโดด เป๊าะ เว ปิว ช่อ ง่วงนอน หย่าหมึเก๊อะเว อ๋อยป๋วยหย่อม ยู่เย่ หิวข้าว อ่อมะ เหมอะเว อ๋อยหยั่นหาง แมน หิวน้ำ อี้ก่ะ […]

หมวดว่าด้วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  การดำเนินชีวิตประจำวัน   ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ตีข้าว จ่าเหยาะ  เว เบาะเบย้า แชะดี่ ตำข้าว จ่าเต่  เว จงหาง แชะถ่อง หุงข้าว อ่อเต เว โจ้วฺหาง ห่ออึ้ม ทำกับข้าว ออชิอ่อ เต เว โจ้วฺไรหาง ห่อย้วยจ๊อง ผ่าฟืน ซึ้แจ่ เว พิ จ่าง หมี่จ่าป๊ะ ทอผ้า ถะ เว หลุ่นกะนั้ย ผ่าซาหยะ จักรสาน หยะเว เจี๊ยะ เกาะเหยอะ สร้างบ้าน แหย่เตเว โจ่วฺ เปย้า ยุมโจะ ปลูกข้าว จ่าตีเว จั่วงฺ เบย้า แชะขะ […]