หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า นั่ง มื่อ เว จ๋วย นือ ยืน ฮู้ เว โซ้ว ย่อ นอน หยึ เว ป๋วย ยู่ กิน จาเว หยั่น จ่า เดิน จู๊วฺ เว หยั่งฺ เช่อ วิ่ง ฮื่อ เว ถิว แซ้ กระโดด เป๊าะ เว ปิว ช่อ ง่วงนอน หย่าหมึเก๊อะเว อ๋อยป๋วยหย่อม ยู่เย่ หิวข้าว อ่อมะ เหมอะเว อ๋อยหยั่นหาง แมน หิวน้ำ อี้ก่ะ […]

หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู นั่ง ฉี่นอ หย่าว / เหย่า งีต๊ะ ยืน แชเถ่อ เสอ หิ นอน มี ปือ อิต๊ะ กิน เอาะ น้อ จ๋า เดิน ฮะ หมู่เก๋ / มูเก๋ จากูแฉ๊วฺะ วิ่ง จิ เฑีย เตื๋อ กระโดด โคยต่า เพลอ แอ๊ะ ง่วงนอน ต่าโหม่มีซะ เจ่าหย่อ อิเมื๊อะ หิวข้าว ต่าโหม่เอาะซะเม ใช้ปร้าหมอ / ใช้ จาหิเมื๊อะ หิวน้ำ ต่าโหม่ออซะที ขี่เด้ […]