หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า 1 เต เหยียด ตี่ 2 งี อี งี่ 3 แซะ ปัว ซุ้ม 4 ออ เปล อ่อ 5 ง่า ปฺยา งา 6 เข๊าะ จุ๊ โก่ 7 สื่อ เสี่ย สิ 8 ฮี เหียด เหยะ 9 กว้อ ดั่ว เหงย 10 เต ชี เจียบ เช้ 11 เตชี เต เจียบ […]

หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู 1 เต่อ อิ้ ถี่ 2 คี                                                         คี อ๊อ หงิ 3 เซอะ เป๊ ซา 4 หลุ่ย เปร้า ลี 5 แหย่ จิ้ งัวะ 6 คือฺ เจา ฉุ ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู 7 นุ๊ย ซา ซึ 8 เคฺาะ หยิ แฮะ 9 คุย จั๊ว กุ๊ 10 เต่อ ซี เก่า […]

หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า จอบ จี้โกะ พอง แจ่มา มีด อ้าทอ จุ มีแช้ เสียม โถ๊ะเป่ ชิว เกิ่งแช๊ เคียว เหยอะตู่ หยุ กั๊ดแบ่ว แหย่โกะ คราด กะสุ ย๊าบ แยะก๊ะ ค้อน ต๊อหม่ะ โป้ว แตผู่ เลื่อย เลอตู่เว เหยียว แยมา ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู จอบ โห่โจ๊ะ เลา อะกุ๊ มีด แฆ๊ะ เจียะ อ้าถะ เสียม บอเก่อชือ (บอแชะ) โต่งฉ้อ ตุ๊ฉะ เคียว ทะแฆ๊ะ,(บอพละ) เหลี่ย มึ๊ชู คราด หน่อ กั๊วะ จ้าซัวจ๊อ ลู้หะ ค้อน กั๊วะหล่า เจ้า อ้าชุ เลื่อย ทะบึ๊ (ทะหล้ะเสะ) เกอ ลิลือ   ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า เสื้อ อ้าโปะ ลุย แบ่ฮือ เสื้อแขนสั้น อ้าโปะ ตีตอย ลุยหมวยนั้ง แบ่ฮือล่ะแจ เสื้อแขนยาว อ้าโปะหล่ะตีหยื่อ ลุยหมวยด๊าว แบ่ฮือยอเมื่อ เสื้อกันหนาว อ้าโปะแหล่ ลุยหมวยเสี้ยว ยอทอแพ่ฮือ กางเกง ห่าทอ โหวฺ ล่ะดี กางเกงขายาว ห่าทอ หยื่อ โหวฺ ด๊าว ล่ะดียอมื่อ กางเกงขาสั้น ห่าทอ แนะ โหวฺ นั๊ง ล่ะดียอยุม ผ้าถุง แทดู จุ่น ล่ะหะ เข็มขัด ห่าปี่ โหวฺฮาง หยื่อโต๊ หมวก โอ้จื่อ หมั่ว อุโก๊ะ […]

หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะยอ ม้ง ลีซู เสื้อ เชกา ชอ บีฉิ เสื้อแขนสั้น เชกาจึ๊ผื่อ ชอเต หลู บีฉิ ทีเชี่ย เสื้อแขนยาว เชกาจึ๊ทอ ชอเต เด๋ บีฉิ ทีชี เสื้อกันหนาว เชกาต่าเก่อฺ ชอนอ บีฉิด่าเมาะ กางเกง พล่อคี จี มือชือ กางเกงขายาว พล่อคีข่อทอ จี เด๋ มือชือ ทีชี กางเกงขาสั้น พล่อคีข่อผื่อ จี หลู มือชือ ทีเชี๊ยะ ผ้าถุง หนี่ พะโถ่ง ดูตึ๊ เข็มขัด หย่อแกะรุ สีเต๋อ จื่อขือ หมวก […]

หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ชีวิต อาซา แหม่ง ม๊ะ โด๊ะ ความรัก หะ เผ๊าะ เว ฮั้ม มอก ความสามัคคี จ่อดะห่อดะเว ต๋ง เฮี้ยว วานาซึ ความคาดหวัง ดอหล่ออ่า เว หมั๋งก๋า ไฟ โนทุม ความสะดวก เตซา จ่อซาเว คู๋ เยียม ยอ ซ๊ะ ห่วงใย ดอ คี่ เว จ่าวเม่ย หนู่ ม๊อะ การให้ ปี เว ปุน ปิ แหน่ะ การตอบรับ เกาะโก๊ะเพอหล่ะ เยีย […]

หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ความคาดหวัง ต่า เชอ หมื่อหล่า เก๋จอ เซียะ ทีดื่อ หย่าละ ความสะดวก ต่า เส่อ เบล ย่อง หยิ เปียะ ห่วงใย ต่า บะ โหยะ เช่อ จ่อ ชื่อ จะ การให้ ต่า เห่ หล่า เก๋ ปู๊ เกื๋อ การตอบรับ ต่า ตู่ลอ คอเชอ เก๋ เต้ หมู่ อี้ เกื่อ ล๊า การดูแล ต่า กว่า แชว ซ้าย […]

หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า นั่ง มื่อ เว จ๋วย นือ ยืน ฮู้ เว โซ้ว ย่อ นอน หยึ เว ป๋วย ยู่ กิน จาเว หยั่น จ่า เดิน จู๊วฺ เว หยั่งฺ เช่อ วิ่ง ฮื่อ เว ถิว แซ้ กระโดด เป๊าะ เว ปิว ช่อ ง่วงนอน หย่าหมึเก๊อะเว อ๋อยป๋วยหย่อม ยู่เย่ หิวข้าว อ่อมะ เหมอะเว อ๋อยหยั่นหาง แมน หิวน้ำ อี้ก่ะ […]

หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู นั่ง ฉี่นอ หย่าว / เหย่า งีต๊ะ ยืน แชเถ่อ เสอ หิ นอน มี ปือ อิต๊ะ กิน เอาะ น้อ จ๋า เดิน ฮะ หมู่เก๋ / มูเก๋ จากูแฉ๊วฺะ วิ่ง จิ เฑีย เตื๋อ กระโดด โคยต่า เพลอ แอ๊ะ ง่วงนอน ต่าโหม่มีซะ เจ่าหย่อ อิเมื๊อะ หิวข้าว ต่าโหม่เอาะซะเม ใช้ปร้าหมอ / ใช้ จาหิเมื๊อะ หิวน้ำ ต่าโหม่ออซะที ขี่เด้ […]