หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า เสื้อ อ้าโปะ ลุย แบ่ฮือ เสื้อแขนสั้น อ้าโปะ ตีตอย ลุยหมวยนั้ง แบ่ฮือล่ะแจ เสื้อแขนยาว อ้าโปะหล่ะตีหยื่อ ลุยหมวยด๊าว แบ่ฮือยอเมื่อ เสื้อกันหนาว อ้าโปะแหล่ ลุยหมวยเสี้ยว ยอทอแพ่ฮือ กางเกง ห่าทอ โหวฺ ล่ะดี กางเกงขายาว ห่าทอ หยื่อ โหวฺ ด๊าว ล่ะดียอมื่อ กางเกงขาสั้น ห่าทอ แนะ โหวฺ นั๊ง ล่ะดียอยุม ผ้าถุง แทดู จุ่น ล่ะหะ เข็มขัด ห่าปี่ โหวฺฮาง หยื่อโต๊ หมวก โอ้จื่อ หมั่ว อุโก๊ะ […]

หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะยอ ม้ง ลีซู เสื้อ เชกา ชอ บีฉิ เสื้อแขนสั้น เชกาจึ๊ผื่อ ชอเต หลู บีฉิ ทีเชี่ย เสื้อแขนยาว เชกาจึ๊ทอ ชอเต เด๋ บีฉิ ทีชี เสื้อกันหนาว เชกาต่าเก่อฺ ชอนอ บีฉิด่าเมาะ กางเกง พล่อคี จี มือชือ กางเกงขายาว พล่อคีข่อทอ จี เด๋ มือชือ ทีชี กางเกงขาสั้น พล่อคีข่อผื่อ จี หลู มือชือ ทีเชี๊ยะ ผ้าถุง หนี่ พะโถ่ง ดูตึ๊ เข็มขัด หย่อแกะรุ สีเต๋อ จื่อขือ หมวก […]