หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

นั่ง มื่อ เว จ๋วย นือ
ยืน ฮู้ เว โซ้ว ย่อ
นอน หยึ เว ป๋วย ยู่
กิน จาเว หยั่น จ่า
เดิน จู๊วฺ เว หยั่งฺ เช่อ
วิ่ง ฮื่อ เว ถิว แซ้
กระโดด เป๊าะ เว ปิว ช่อ
ง่วงนอน หย่าหมึเก๊อะเว อ๋อยป๋วยหย่อม ยู่เย่
หิวข้าว อ่อมะ เหมอะเว อ๋อยหยั่นหาง แมน
หิวน้ำ อี้ก่ะ ซี่เว อ๋อยฮ๊บอวม อี่จุ่ แมงา
ยิ้ม ฮื่อยอ จั๊ด อื้อ
ดีใจ ฮาแหล่เว หลงเฮี้ยว ลา แช่
โมโห เบอะเว เฉียเจี๋ย นือมาแพ้
เขียน บุเว เฟี้ย โบ่
อ่านหนังสือ เหละยอ เว โตะโซว ถือ
บิน โป่ย เว ได๋ ยอ
ตกใจ เชะเอ ก๊ะไก แฮะจุ ช่อ งู อี
อาย หยะตอเว แหย้ สะ ดอ
ตะโกน กู่เว เห่ว งู้
จับ เหยาะ เว นั้น แงน
ตี เด๊าะ เว เบ๊าะ ดี่
กัด เกอะเฉะเว หงาด ก่อ
ร้องไห้ ห่อเว เหยี้ยมฺ งื้อ
หายใจ อ่อซาหย่อเว เท้าเฉีย สา วอ
ไม่พอใจ หม่าดอจอ มั้ยป้วงเฮี้ยว งือมาแฟ
หอม ฮ้อเว ดาง เม ชู ชู่

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

เหม็น หนู๋เว จ๋วย แบ่ หลา
ดี ดะ หลง โย มื่อ
ความชั่ว มะ ดะ มั้ย หลง โมดื่อ
ดม หนวง งีเว โห้ม ซู้
ขาหัก คือเกาะแทเว เจ๋าน๊าว อ่าคอื๊-แขวะ
ถ่ายอุจจาระ ขื่อโอเว ปู๋งไก้วฺ ด่อ เขะ
ตด  ขื่อ แตะ เว ปู่ง ป๊วด อู่ห่า เพีย
ใจดี งี มา ดะ เว เฮี้ยว หลง นือมา-ยอหมื่อ
ใจแข็ง งีมาอื่อเว เฮี้ยว แหง่งฺ นือมา-โกว๊
ใจดำ งี มา หม่ะ ดะ เฮี้ยว เจี๊ยะ นือมา-ยอโดว๊
ใจง่าย งี มาไงเว เฮี้ยว เมา นือมายอ อ่อ
โกรธง่าย เบ๊อะปื๊อจะ ปุ๊ดเฉีย นือมา แพะ ยอ อ่องา
หลายใจ งี มา หม่า เว เฮี้ยว ช้ำ นือมา
ใจเย็น งีมาก่อยๆ เฮี้ยว หล่าง นือแจะ
ใจร้อน งีมาฮอเว เฮี้ยว เปะ นือแถ่
อยากได้ เฮอะก๋าเว อ๋อย ตุ๊ เกอะเหมาะ
กัดฟัน จี่ต่อเก๊อะเว หงาดหงฺา เส่อ เกาะ
ขนร่วง อ่อมูกึ๊เจเว เปเปี่ยวฺ จะฮุม-กาคา
ขนลุก อ่อมูต๊ะลาเว ซิ่นเจเจี่ยซิน จะหุ้มทู้
หูหนวก นาปอป้อเว หน่อมดูง หน่าบ่อ
เหงื่อ กื่อ หั่น ข่อโพว๊
มือขาด หล่ะแซเชะเอเว ปั๋วดุ๊ด อะหล่ะ ยอแจ
มือบวม หล่ะแซโผ๊ะเว ปั๋วโอ๋ม อะหล่ะพู
ไม่กลับ หมะโก๊ะเอ ไม้ หยวน หม่า โอ่ เล๊
ไม่ดี หมะดะ ไม้ เป๋น หละ เซ๊
หนึ่งแถว เตเจาะ เหยียด แถว หม่า หมื่อ
ไม่ติด  หม่าโตะ ไม้ แนท หม่า เหมี่ยะ เล๊
ไม่เป็นไร อ่าชี่หม่าเฮะ ไม้ เป๋นฮ้านั้ย หม่า เงวีย

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

เบ็ด เบ๊ตู่เว ติ๋ว งาจือ
ไม่ยาก หมะยะ ไม้ อะ หม่า ส่า
หนึ่งพวง เตกูดี๋ เหยียดพ้วง ถี่พ้วง
ไม่แน่น หมะตี้ ไม้เจียด หม่า หยิ
ไม่ขยัน หมะไก่ หร่วย หม่า บ่ม งา
ไม่มีควัน มู่คอซ๋า หมะจ่อ ไม้หม่ายโต๋วเสียว อู่โห่ หม่า จยะ
ไม่ได้เรื่อง ก่าหม่าเหลาะ ไม้เป๋นเหล่จ้าม กาเด๊อหม่าโชเล๊
ไม่สามัคคี หมะห่อดะ ไม้เถ็งจ๋า หม่าฉ่า ยง่า
หัวหน้า อ่อโฮ่นา จั๋น หล่า เป้น บือเชะ
ข้ามแม่น้ำ อิกะจูเผาะกาย เจี่ยโด๊ะ ลอกอนือเจหึ
ด้านหลัง โค่ว น้อก กงะห้า แหมง น๊า เฮอ
ต้มน้ำ อี้ก่ะจ่าเว โจ้วฺอวม ปุ
เสื่อปู ยอเยะ จิตี่ม ยู้เซย
ชาย ฮ้อฆ๊ะป่า จั่ง ตอน อ่าลี/ฉ่อ
ชีวิต ต่า โอะ มู จ้อ เซีย ฉ่า เมี๊ยะ
ความรัก ต่าแอะ ต่ากวี๊ เก๋ หลู้ คู นือ หัวะ
ความสามัคคี ต่า คู ต่า เพาะ ซิป๊า คู ปะ หั๊วะ

 

 

 

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต102836swa6wale0l6lvln8