หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

นั่ง ฉี่นอ หย่าว / เหย่า งีต๊ะ
ยืน แชเถ่อ เสอ หิ
นอน มี ปือ อิต๊ะ
กิน เอาะ น้อ จ๋า
เดิน ฮะ หมู่เก๋ / มูเก๋ จากูแฉ๊วฺะ
วิ่ง จิ เฑีย เตื๋อ
กระโดด โคยต่า เพลอ แอ๊ะ
ง่วงนอน ต่าโหม่มีซะ เจ่าหย่อ อิเมื๊อะ
หิวข้าว ต่าโหม่เอาะซะเม ใช้ปร้าหมอ / ใช้ จาหิเมื๊อะ
หิวน้ำ ต่าโหม่ออซะที ขี่เด้ อะเกี๊ยะหิเหมื๊อะ
ยิ้ม นี หลั่ว เขือ
ดีใจ ซะคือ ยงเซียะ เคื๊อะ
โมโห ซะถ่อต่า เบาเต่อ งีมาเหือ
เขียน แกฺว๊ะ เซา บั๊วะ
อ่านหนังสือ ผะลิ เหงฺเด๋อ ถู่กื่อแหว๊ะ
บิน ยูวฺ ยา เบี๊ยะ
ตกใจ พึ ป๊องเซียะ จื๋อลี
อาย แมะฉั๊วะ จ้าหมั่ว ซะตั๊วะ
ตะโกน เก๊าะโจ๊ะ ฮู ขั๊วะ
จับ ผ่อ ตั๋ว ญั๊วะ
ตี ต่อ เด่า เอี๊ยะ
กัด เอะ เตาะ ขั๊วฺะ
ร้องไห้ ห่อ กั๊วฺะ งั๊วฺะ
หายใจ เก่อซา อัวปา เซียะหา
ไม่พอใจ เต่อบะซะบ่า จี่เจ่าเซียะ หม่าขูขึ
หอม เนอมู จือฆ๊า เซียะ

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

เหม็น เนออึ้ จือเฉี๊ยะ ฉู่แนะ
ดี เกฺ ยง คะ
ความชั่ว ต่าเออ เผะ หม่า คะ
ดม เนอ เหนีย หนู่
ขาหัก ข่อ ก่า กอเตอหลอ ฉือแพคุลิ
ถ่ายอุจจาระ เอะชา ชูกั๋ว ขี่ขิยะ
ตด เอะ นอ ชู เป่า ขิ บุ
ใจดี ซะ เกฺ เซี้ยะ ยง งี มา คะ
ใจแข็ง ซะ ชู่ เซี้ยะ เต๋อ งี มา ทู ด๊ะ
ใจดำ ซะ ซู เซี้ยะ ดู๊ งี มา แน แน
ใจง่าย ซะ ญอ เซี้ยะ โย่ง ยิ งี มา ซะ
โกรธง่าย ซะถ่อ ต่าเซ เบาเต่อไซ งี มา ฮือ ซะ
หลายใจ ซะระ เซียะจ๊ง งี มา เมี๊ยะ
ใจเย็น ซะคลี่,สะขื่อ เซี้ยะ เจี่ย งี มา ซี เซียะ หยิ
ใจร้อน ซะ โก่ เซี้ยะ กู๊ งี มาฉา
อยากได้ ซะ ลอ สา ตาว นู เซี๊ยะ
กัดฟัน เอะแม เตาะกาวเหนีย ซือซือขัวะ
ขนร่วง ชู่ลอแทะ ปร้าวเล อิมูวฺคีคูลี
ขนลุก ชู่กิถ่อ ปร้าวเส๋อ อิมูวฺตังต้าด๋า
หูหนวก หน่าเต่อเออ ป้อเจ่หล่า น๊ะปูบั๊วะ
เหงื่อ เก่อเปอ ฮือ จือฺ
มือขาด จึ้ก่า เตตู แหละแพคูลี
มือบวม จึ้เญาะ แต่ ออ แหละแพอัวะ
ไม่กลับ เต่อเกบ่า จี จ๋อ ใหม่กิ
ไม่ดี เต่อ เกฺบ่า จี ยง หม่าฆะ
หนึ่งแถว เต่อโต อิ๊ แถว ถี่แถ๊ว
ไม่ติด เต่อแกบ่า จี เบล่า หม่าหนึ
ไม่เป็นไร เต่อบะน๊อมี จี่ อัว จ่า อะชิมะโคะ

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

เบ็ด เต่อแคว ก๋ง หนุ๋ง เจ๋ ฮั๊วะ ตุ๊ กุ
ไม่ยาก เต่อ เก๊าะ บ่า จี งั๊ววฺ ยีหม่าฮิ
หนึ่งพวง เต่อ กรู่ อี เจ ถี่พวง
ไม่แน่น เต่อ เกลอบ่า จี่ ขอ ยีหม่าเทอะ
ไม่ขยัน เต่อคือบ่า จี กัว หม่าละติ
ไม่มีควัน เต่อคื่อบ่า จี มัว ปา / จีมั่วปา อีขุหมะจุ
ไม่ได้เรื่อง เต่อ กล๊อ บ่า จี เป้า เรื่อง / จีเตากะ อะชิหม่าซึ
ไม่สามัคคี เต่อเพาะบ่า จี ซี ลู้ / จีซิก่ง หม่าโข๊ะปะโหะ
หัวหน้า เส่โข่ เทอ จ้อ อิดะมอ
ข้ามแม่น้ำ คอทีโกล๊ะ ลาป่าเด้ อาเกีย กูบ่าเกียะ
ด้านหลัง เคลอฆี ค้า เจ๋ กะยะสึ
ต้มน้ำ คลอที เฮาเด้ ยือลูจ๊ะ
ปูเสื่อ ดาหลอคล่อ เล๋ปัว จะปุ
ชาย เพ๊าะควา ตุ๊ ชูป่ะ

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต
ม้ง(1)