หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

1 เต่อ อิ้ ถี่
2 คี                                                         คี อ๊อ หงิ
3 เซอะ เป๊ ซา
4 หลุ่ย เปร้า ลี
5 แหย่ จิ้ งัวะ
6 คือฺ เจา ฉุ

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

7 นุ๊ย ซา ซึ
8 เคฺาะ หยิ แฮะ
9 คุย จั๊ว กุ๊
10 เต่อ ซี เก่า ชือ
11 เต่อ ชี เต่อ เก่า อิ้ ชือ ตี๊
12 เต่อ ชี คี เก่า อ๊อ ชือ หงิ
13 เต่อ ชี เซอะ เก่า เป๊ ชือ ซา
14 เต่อ ชี หลุ่ย เก่า เปร้า ชือ ลี
15 เต่อ ชี แหย่ เก่า จี้ ชืองัวะ
16 เต่อ ชีคือ เก่า เจา ชือ ฉุ
17 เต่อ ชี นุ๊ย เก่า ซา ชือ ซึ
18 เต่อ ชี เคฺาะ เก่า หยิ ชือ แฮะ
19 เต่อ ชี คุย เก่า จั๊ว ชือ กุ๊
20 คี ชี เหน่ง เก่า หงิ ชือ
30 เซอะ ชี เป๊ เจ่า ซา ชือ
40 หลุ่ย ชี ปร้าว เจ่า ลี ชือ
50 แหย่ ชี จี้ เจ่า งัวะ ชือ
60 คือฺ ชี เจา เจ่า ฉุ ชือ
70 นุ๊ย ชี ซา เจ่า ซึ ชือ
80 เคฺาะ ชี หยิ เจ่า แฮะ ชือ
90 คุย ชี จั๊ว เจ่า กุ๊ ชือ
100 เต่อ เก่อ หย่า อิ้ ปั่ว ถี่ แฮ
1,000 เต่อ เก่อ โท อิ้ เชี้ยะ ถี่ ตุ๊
10,000 เต่อ เก่อ ลอ อิ้ หวะ ถี่ หมึ
100,000 เต่อ เก่อะ แกว่ อิ้ แสน ถี่ สี
1,000,000 เต่อ เก่อ ละ อิ้ ล้าน ถี่ ล้าน

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

p16ioqj91a25886prto18a5m5v3