หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

1 เต เหยียด ตี่
2 งี อี งี่
3 แซะ ปัว ซุ้ม
4 ออ เปล อ่อ
5 ง่า ปฺยา งา
6 เข๊าะ จุ๊ โก่
7 สื่อ เสี่ย สิ
8 ฮี เหียด เหยะ
9 กว้อ ดั่ว เหงย
10 เต ชี เจียบ เช้
11 เตชี เต เจียบ เอี๊ยด เช้ ตี่
12 เตชี งี เจียบ เหง่ เช้ งี่
13 เตชี แซะ เจียบ ฟาม เช้ ซุ้ม
14 เตชี ออ เจียบ เฝย เช้ อ่อ
15 เตชี ง่า เจียบ หือ เช้ งา
16 เตชี เข๊าะ เจียบ หรั่ว เช้ โก่
17 เตชี สื่อ เจียบ เชี๊ยด เช้ สิ
18 เตชี ฮี เจียบ เป๊ด เช้ เหยะ
19 เตชี กว้อ เจียบ จั้ว เช้ เหงย
20 เต เซา เหง่ เจียบ งี่ เช้
30 แซะ ชี ฝ๋า เจียบ ซุ้ม เช้
40 อ้อ ชี เฝย เจียบ อ่อ เช้
50 หง่า ชี หือ เจียบ งา เช้
60 เข๊าะ ชี หรั่ว เจียบ โก่ เช้
70 สื่อ ซี เชียด เจียบ สิ เช้
80 ฮี่ ชี เป๊ด เจียบ เหยะ เช้

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

90 กว้อ ชี จั๊ว เจียบ เหงย เช้
100 เต ห่า เหยียด แป๊ะ ที ย้า
1,000 เต ปา เหยียด ชีน ที พะ
10,000 เต หมื่อ เหยียด หว่าน ที หมื
100,000 เต แซ่ เจียบ หว่าน ที แส่
1,000,000 เต หล่า เหยียดแป๊ะหว่าน ที ลา

 

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

p16ioqj91a25886prto18a5m5v3