ธาหน่อโพจ๊อโพ

ธาหน่อโพจ๊อโพ
มีเต่อเหน่ลาเก่อปอลอ….จ๊อบะแระซิจิเหว่วอ
มีเต่อหยู๊แก่เถ่อกว่าลา…ลาโพถู่ซะเจร๋บะนา
หมื่อฮาลอจ๊อเพ๊าะถ่อแกล๊ะ…ต่าซะเก่อญอบะโอะแล
หล่อมีโข่ช๊อถ่อเก่อฮี…ซะพิหน่อนาพิเยอมี…เยอมีเยอโชโหม่นาดิ๊
หน่อเตอควาเนอซะเหม่อโอะจ๊อ…เบ๊าะลอเอะยาเลอเน่อฆอ
โดะถ่อเทอีโหม่กว่าแก๊ะ…ซูยาเต่อคอกว่าเกแน
ซะโอะนาแตะนาเต่อเซ…ดิโถ่คลื่อซะโอะเส่เด
ซะโอะนาแตะนาเต่อมึ…เหน่อโหม่ด๊อเหน่อป่าซะอึ๊
หน่อเหล่แบทะเคลเดเจ….เก่อห่าริโชเต่เต่อเซ
หน่อเหล่แบปริ๊เก่อปอลือ…เหล่เต่อฮาแปวฺเฆ๋นุ้ยดือ
ทียวาเลอเลโข่เก่อหมี๋…ค๊อนาเลอด๊อคลีหน่อทิ
เส่กี่ถ่อบีพอโถ่ก๊อ…จ๊อซะจ๊อพะเลอเหน่อเซาะ
เต่อเมเคลอบีถ่อเส่เคลอ….เคล่อด๊อเส่ซีฆึโอะเปอ