ดื่มน้ำรักษาน้ำ..ใช้แผ่นดินรักษาแผ่นดิน

ออที เก่อตอที…เอาะก่อเก่อตอก่อ ดื่มน้ำรักษาน้ำ..ใช้แผ่นดินรักษาแผ่นดินชาวปวาเก่อญอรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และรู้จักการถนอมรักษาด้วยภูมิปัญญาของชนเผ่า ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สอนลูกหลานเสมอว่า …เราใช้น้ำก็จงช่วยกันรักษา เราใช้แผ่นดินก็จงช่วยกันรักษา เพื่อให้น้ำและแผ่นดินอยู่คู่กับเราไปนานๆ และสามาถใช้ประโยชน์ได้สืบไป

แม่คือเจดีย์ พ่อคือวัดวาอาราม… หากไหว้เจดีย์ไหว้แม่เสียก่อน

โหม่ เหม่ โฆ่ เป่อ ป่า เหม่ วะ… เหม่บาโฆ่ บา โหม่ เลอะ ญา แม่คือเจดีย์ พ่อคือวัดวาอาราม… หากไหว้เจดีย์ไหว้แม่เสียก่อน พ่อแม่เป็นคนที่สำคัญที่สุดก่อนจะทำบุญอย่างอื่น ขอให้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่จะเป็นที่ประเสริฐที่สุด หรืออ่านได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/555358