แม่น้ำใหญ่เพราะลำธารไหลมาบรรจบ…คนรวยอยู่ได้ เพราะคนจนเลี้ยงดู

default_2013-11-29_110621
ทีโกละโดะทีโพลอแชะ.. ปว่าอาโดะปวาผล่อกว่าแชวฺ


แม่น้ำใหญ่เพราะลำธารไหลมาบรรจบ…คนรวยอยู่ได้ เพราะคนจนเลี้ยงดู


มนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ 
กัน เช่นเดี่ยวกับคนที่ขึ้นสู่ที่สูงได้จะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมากมาย ได้ 
รับความช่วยเหลือจากหลายคน คนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้รับความช่วย 
เหลือจากคนยากจน เหมือนกับลำห้วยที่ใหญ่ได้ต้องมีลำห้วยเล็กๆ 
ลำห้วยสาขาต่างๆ หลายๆลำห้วยไหลมารวมกัน